Om Tarifmodel 3.0

Nord Energi Net har taget en ny tarifmodel i brug

Den 1. juli 2023 tog Nord Energi Net en ny model for beregning af tariffer i brug. De nye tariffer er tidsdifferentierede og den nye model hedder Tarifmodel 3.0.

Du har sikkert lagt mærke til, at der på din elregning fra din elleverandør er flere poster end blot den rene elpris. Du betaler nemlig også for at få strømmen transporteret gennem elnettet hen til din bolig eller det sted, det skal forbruges.

Du betaler for denne transport til dit lokale netselskab, og betalingen består af en abonnementspris samt en forbrugsafhængig betaling, som altså kaldes nettarif. 

Større erhvervskunder opkræves desuden effektbetaling. For disse netkunder gælder, at de individuelt har større påvirkning på nettet fremfor blot at være en del af mængden. Så en del af betalingen flyttes fra nettariffen over til effektbetallingen, som udregnes for hver enkelt netkunde.

Ny Tarifmodel 3.0

Det, du betaler i tarif, afhænger af din kundekategori

Med Tarifmodel 3.0 differentieres nettariffen både henover døgnet, men også i forhold til årstid sommer/vinter. Hvornår du skal betale spids-, høj- eller lav-last tarif afhænger af, hvilken kundekategori du tilhører. Den kundekategori, du tilhører, afhænger igen af, hvor din tilslutning i elnettet er. Nedenstående illustration viser de forskellige kategorier.

Billede af kundekategoriers tilslutning

I hvilke tidsrum er nettariffen høj/lav?

Du finder de gældende differentierede nettariffer for de forskellige kundekategorier ved at klikke på nedenstående links.
Eller en samlet oversigt over de nye tariffer og abonnementer her.

Tilslutning på C-niveau     

Netkunder tilsluttet på C-niveau er tilsluttet i et kabelskab (0,4 kV). Det gælder for den private forbruger og mindre erhverv.

 Tilslutning på A- og B-niveau 

Netkunder tilsluttet A- og B-niveau er typisk større erhvervskunder tilsluttet på et højere spændingsniveau end kabelskabet (dvs. 10/0,4 kV transformerstation eller højere).

Spørgsmål og svar

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål og ordforklaringer her på siden. Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktinformationer nederst på siden.

Hvad er abonnement, og hvad dækker det?

Abonnement er en fast årlig betaling pr. elmåler, der dækker omkostninger til administration, hjemtagning af måledata mv.
Din betaling opkræves via elregningen fra din elleverandør. Det er forskelligt hvad de enkelte elhandlere kalder posterne på elregningen. Det kan f.eks. hedde "Abonnement til netselskab" eller "Abonnement, måler".  

Hvad er tariffer?

Tariffer eller nettariffer er de takster, som dækker over de lokale netselskabers ydelser og omkostninger til drift og vedligehold af elnettets kabler og anlægsdele. Kort sagt de kabler der er med til at give dig strøm i stikkontakten. 

Betalingen er altså en transportbetaling og opkræves via din elleverandør. Udover at betale nettarif til dit lokale netselskab bliver du også opkrævet transportbetaling/tarif fra Energinet, der ejer og drifter det overordnede elnet i Danmark. 

Det er forskelligt, hvad de enkelte elleverandører kalder posterne på elregningen. Transportbetalingen (nettariffen) kan f.eks. hedde "Transport til netselskab", mens andre elleverandører lægger transportbetalingen til både netselskab og Energinet sammen i én post, og samlet kalder den "Transportbetaling".

Hvilken kundekategori tilhører jeg?

Kategorien afhænger af, hvor din bolig eller virksomhed er tilsluttet elnettet. De fleste almindelige privatkunder (og mindre erhvervskunder) er tilsluttet på C-niveau (0,4 kV) og betaler derfor for nettarif i kategori C.

Et af de grundlæggende principper bag Tarifmodellen er, at prisen den enkelte netkunde betaler, skal afspejle de omkostninger, den pågældende giver anledning til i elnettet. Derfor skelnes mellem disse kategorier:

  • A0 hvor tilslutningspunktet er i 150 kV nettet
  • A Høj hvor tilslutningspunktet er i 60 kV nettet
  • A Lav hvor tilslutningspunktet er på 10 kV-siden i en 60/10 kV-transformerstation
  • B Høj hvor tilslutningspunktet er i 10 kV-nettet
  • B Lav hvor tilslutningspunktet typisk er på 0,4 kV-siden i en 10/0,4 kV-transformerstation
  • C hvor tilslutningspunktet typisk er i 0,4 kV-nettet i et kabelskab (f.eks. private husstande)
Hvad er formålet med Tarifmodel 3.0?

Formålet med Tarifmodel 3.0 er at understøtte den grønne omstilling og sikre, at vi fremadrettet har et effektivt elnet ved at anspore os alle til at flytte forbruget fra de timer, hvor elnettet er mest belastet, til de timer hvor det er mindst belastet.

Ved at sprede vores elforbrug ud over hele døgnet kan vi udnytte elnettet mere optimalt og dermed mindske behovet for udbygning og vedligeholdelse, efterhånden som der kommer flere elbiler og varmepumper, og samfundet generelt bliver mere elektrificeret.

Stiger prisen ved Tarifmodel 3.0?

Som markedet ser ud nu, er spotprisen på el nedadgående, og hvis du samtidig aktivt flytter noget af dit forbrug, som modellen lægger op til, vil langt de fleste netkunder ikke kunne mærke forskel på deres elregning med indførslen af Tarifmodel 3.0.

Vi vil gerne understrege, at Nord Energi Net ikke forøger indtjeningen ved indførelsen af den nye Tarifmodel 3.0. Det er i stedet en omrokering af udgifterne for at imødekomme den grønne omstilling med øget elektrificering af samfundet. Denne lægger nemlig et massivt pres på vores fælles elnet i visse perioder af døgnet, derfor ansporer vi nu netkunderne til at jævne elforbruget ud med differentierede tariffer henover døgnet og årstid.

Hvornår er prisen højest?

Den nye tarifmodel betyder, at prisen er højere, når strømforbruget i samfundet er højest, hvilket er
mellem kl. 17-21 for kunder tilsluttet på C-niveau. I løbet af natten, når forbruget er lavt, vil prisen omvendt være lavere.

Hvornår spids- og lav-lastperioderne ligger, afhænger af hvilken kundekategori du tilhører. Din kundekategori afhænger af hvor i elnettet du er tilsluttet. Du kan finde en oversigt over alle lastperioder for alle kategorier her.

Hvor kan jeg se priserne?

Du kan finde de aktuelle priser på nettariffer og abonnement her

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis du aktivt flytter eller mindsker noget af dit forbrug, bidrager du til en bedre udnyttelse af elnettet og understøtter dermed den grønne omstilling.

Det kunne f.eks. være at oplade elbilen og sætte opvaskemaskinen eller vaskemaskinen i gang om natten. Over tid betyder det, at vi kan reducere omkostningerne til vedligehold og udbygning af elnettet. Det vil på sigt komme dig til gode, da reducerede omkostningerne medvirker til en mere favorabel nettarif.

Hvad er principperne bag tarifering

Omkostningsægthed er det grundlæggende princip for tarifering. Som netkunde betaler du for de omkostninger, din bolig eller virksomhed giver anledning til. Eller sagt med andre ord, hver netkunde skal kun betale for de dele af elnettet, deres forbrug belaster.

Distributionsnettet er opdelt i tre spændingsniveauer: høj, mellem og lav på henholdsvis 60 kV, 10 kV og 0,4 kV. Nord Energi Nets netkunder kategoriseres ud fra deres fysiske tilslutningspunkt i elnettet og betaler til omkostninger på de spændingsniveauer deres leverede strøm, skal passere på vej til forbrugsstedet. Dette princip kaldes også "Vandfaldsprincippet". 

Eksempel
Den elektricitet, som en netkunde tilsluttet C-niveau aftager på 0,4 kV-nettet, skal:

transporteres igennem 60 kV-nettet,
transformeres ned fra 60 kV til 10 kV,
transporteres igennem 10 kV-netttet,
transformeres ned fra 10 kV til 0,4 kV og
transporteres ud til netkunden i 0,4 kV-nettet

Modsat en netkunde tilsluttet på A-høj niveau. Her bidrager kunden kun til 60 kV-nettet, da strømmen ikke skal transporteres videre gennem 10 kV og 0,4 kV-nettet. Derfor vil nettariffen være lavere for netkunder tilsluttet i kategori A end netkunder i kategori C.

Et andet princip er "solidaritetsprincippet". Det betyder, at netkunderne på et givent spændingsniveau deler omkostningerne efter forbrug og ikke efter geografi eller lignende. Altså betaler "Maren i Kæret"  og "Peter i Midtbyen" det samme pr. kWh uanset de individuelle forskelle i anlægsomkostninger mm.

Hvad betyder spotpris på el?

Spotprisen er den pris, strømmen bliver fastsat til på den nordiske elbørs, der hedder Nord Pool. Prisen fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel og varierer fra time til time.

Hvorfor går Nord Energi Net over til en ny tarifmodel?

Formålet med Tarifmodel 3.0 er at understøtte en grøn og intelligent elektrificering. Modellen skal hjælpe med at sprede vores forbrug af el ud over døgnets 24 timer og anspore til, at vi flytter vores forbrug fra de timer, hvor nettet er mest belastet, til de timer, hvor det er mindst belastet.

Den øgede elektrificering i samfundet stiller krav til elnettet og dets dimensionering. Hvis det stigende elforbrug fordeler sig på samme måde i løbet af døgnet, som det nuværende forbrug gør, vil det kræve markant udbygning og forstærkning af elnettet. Det er dyrt at udskifte elkabler og anlæg, og gravearbejdet vil medføre gener for dig som netkunde. Hvis vi i stedet kan fordele belastningen på elnettet mere jævnt hen over døgnet, vil det mindske behovet for vedligehold og udbygning til gavn for alle. Den netarif, du betaler for transport af el, afspejler nemlig bl.a. udgifterne til vedligehold og udbygning, derfor vil det over tid også være en gevinst for dig som netkunde i Nord Energi Net, hvis disse omkostninger begrænses.

For at give incitament til et mere jævnt forbrug, bliver netariffen lavere om natten, sammenlignet med tidsrummet fra 17.00-21.00, hvor det er mest belastet for småforbrugere i kundekategori C. For øvrige kundekategorier er det på hverdage om vinteren i tidsrummet fra 06-21, der er spidsbelastning. Til gengæld har disse kundekategorier tillige lav nettarif i weekenderne i sommerhalvåret. 

Samlet set tjener vi som netselskab ikke ekstra penge på prisforskellen i nettariffen med Tarifmodel 3.0. Det, du betaler mere i de mest belastede tidspunkter, får du tilsvarende billigere på andre tidspunkter af døgnet. Så selv om du vil opleve, at det koster lidt mere at lave aftensmad, betaler du tilsvarende mindre resten af døgnet til for eksempel belysning, køleskab og fryser.

Vi ved godt, at man ikke kan flytte hele sit elforbrug, og især ikke madlavningen i de tidlige aftentimer. Men måske er det muligt, at tøjvask, tørretumbling, støvsugning eller opladning af elbilen flyttes uden for tidsrummet 17.00–21.00.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System