Sådan tilsluttes du elnettet

Billede


Vi har samlet alle informationer om hvordan, du bliver tilsluttet Nord Energis elnet her på denne side.

Sagsgangen afhænger til dels af størrelsen på din ønskede tilslutningsret og om din tilslutning gælder et forbrugsanlæg, altså et sted hvor der skal bruges el, det kan fx være nybyggeri/udvidelser af erhverv eller boliger.  Eller du i stedet ønsker tilslutning af et produktionsanlæg, altså et anlæg der producerer el, det kan fx være solceller eller vindmøller.

I de fleste tilfælde vil en tilslutning eller udvidelse begynde med, at vi modtager en tilmelding fra en autoriseret elinstallatør via platformen eltilmelding.dk

Tilslutning af forbrugsanlæg

Processen for tilslutning og tilslutningshastigheden er afhængig af en række parametre og varierer derfor
fra sag til sag, men de primære forudsætninger relaterer sig til, størrelsen af leveringsomfanget og om der er ledig kapacitet i nettet. Hvis ikke den ledige kapacitet er til stede i elnettet, bliver kapaciteten udvidet, dette vil dog forlænge sagsbehandlingstiden.

Nedenfor finder du oplysninger om hvordan du får tilsluttet forbrugsanlæg til elnettet eller udvidelse af en eksisterende tilslutning.
Hvordan du griber det an, afhænger af om tilslutningen er større eller mindre end 1 MW. 

Nettillslutning af forbrugsteder under 1 MW

Tilslutninger under 1 MW 

Som det fremgår af nedenstående eksempel, starter tilslutningsprocessen med, at Nord Energi Net modtager en tilmelding fra en elinstallatør via portalen eltilmelding.dk

Eksempel på tilslutning af et nyt parcelhus

 1. Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net. Det gøres via portalen eltilmelding.dk Det er kun elinstallatører, der kan tilmelde en ny installation, da elinstallationer efter gældende regler og bekendtgørelser kun må udføres af autoriserede elinstallatører.
 2. Nord Energi Net opretter sagen og sender en regning på tilslutningsbidrag til bygherren. Der udsendes tillige et velkomstbrev med den nye installations aftagenummer, som kunden skal bruge i forbindelse med valg af elleverandør. Der kan først udleveres en elmåler, når der er tilknyttet en elleverandør til aftagenummeret.
 3. Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden en elinstallation må tilsluttes til Nord Energi Nets forsyningsnet. Byggestrøm kan dog etableres, inden tilslutningsbidraget er betalt. Inden vi kan udlevere måleren til byggestrøm, SKAL kunden have valgt en elleverandør.
 4. Nord Energi Net anviser et tilslutningpunkt, typisk det kabelskab installatøren skal tilslutte stikledningen i.
 5. Elinstallatøren laver elarbejdet færdigt og opsætter den blivende måler, der afprøves og plomberes.

Bemærk: Fællesregulativets bestemmelser gælder for elinstallationer og brugsgenstande, der tilsluttes et lavspændingsforsyningsanlæg tilhørende et netselskab. Formålet med et fællesregulativ er at sikre optimal driftsikkerhed.

Nord Energi Net har følgende tillægsbestemmelser til Fællesregulativet i forhold til belastningsstrøm og strømtransformere.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tilmelding eller tilslutning, er du velkommen til at kontakte:

Måler- og Installationsafdelingen direkte på tlf.: 99245698

Projekteringsafdelingen (10-0,4 kV) direkte på tlf.: 99245697

Nettilslutninger på 1 MW eller mere

Arbejder du på projekter, der kræver tilslutning til elnettet på mere end 1 MW, vil vi gerne i dialog med dig så tidlig som mulig i processen.

Kontakt os på e-mail: 10-04-net@nordenergi.dk 

Udvidelser

Udvidelser/ ændring af leveringsomfang

Som det fremgår af nedenstående eksempel, starter tilslutningsprocessen med, at Nord Energi Net modtager en tilmelding fra en elinstallatør via portalen eltilmelding.dk

 1. Den autoriserede elinstallatør, som skal lave installationen, tilmelder den nye installation til Nord Energi Net. Det gøres via portalen eltilmelding.dk Det er kun elinstallatører, der kan tilmelde en ny installation, da elinstallationer efter gældende regler og bekendtgørelser kun må udføres af autoriserede elinstallatører.
 2. Nord Energi Net opretter sagen og sender en regning på tilslutningsbidrag til bygherren. 
 3. Tilslutningsbidraget betales af bygherren. Bidraget skal være betalt, inden elinstallationen må tilsluttes til Nord Energi Nets forsyningsnet. 
 4. Nord Energi Net anviser et tilslutningpunkt, typisk det kabelskab installatøren skal tilslutte installationen i.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Måler- og Installationsafdelingen direkte på tlf.: 99245698

Projekteringsafdelingen (10-0,4 kV) direkte på tlf.: 99245697

Leveringsomfang, kategorier og definitioner

Definition af kundekategorier:
Hvilken kundekategori du tilhører, afhænger af, hvor din tilslutning i elnettet er. Der skelnes mellem disse kategorier:

C: tilslutningspunktet er typisk i 0,4 kV-nettet i et kabelskab (dette gælder den almindelige forbruger samt mange småerhverv)

B-Lav: tilslutningspunktet er typisk på 0,4 kV-siden i en 10/0,4 kV-transformerstation

B-Høj: tilslutningspunktet er i 10 kV-nettet

A-Lav: tilslutningspunktet er på 10 kV-siden i en 60/10 kV-transformerstation

A-Høj: tilslutningspunktet er i 60 kV nettet

A0: tilslutningspunktet er i 150 kV nettet

For kategorierne Erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25A samme pris som parcelhuse. Efterfølgende
leveringsomfang betales pr. A jævnfør priserne på tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag fra 25A til og med 63A (direkte måling) følger standard sikringsstørrelser (25A-35A-50A-63A)
Tilslutningsbidrag større end 63A (transformermåling) følger standard sikringsstørrelser eller efter mulig indstillingsværdi på maksimalafbryder.

Vil du vide mere om tilslutninger

Brancheforeningen Green Power Denmark har lavet en udførlig beskrivelse af processen for tilslutning til elnettet hvor de typiske tider for tilslutning også fremgår og hvad disse afhænger af. 

Nord Energi Net følger branchens standard tilslutningsbestemmelser uden afvigelser. Forsyningstilsynet har godkendt Nord Energi Nets brug af dem.

Tilslutning af produktionsanlæg

Nedenfor finder du oplysninger om hvordan du får tilsluttet produktionsanlæg til distributionsnettet. Processen afhænger af om anlægget er mindre end 125 kW, på 125 kW-3 MW eller på 3 MW eller derover. 

BEMÆRK venligst: VE-anlæg må IKKE tilsluttes elnettet før endt sagsbehandling og anvisning.

Tilslutning af anlæg mindre end 125 kW

Hvis du skal have tilsluttet et produktionsanlæg eller VE-anlæg, f.eks. solceller eller husstandsvindmøller til Nord Energi Nets elnet, skal du kontakte en elinstallatør. Tilslutningen af et anlæg skal ske i overensstemmelse med de regler og bekendtgørelser, der er på området. Desuden er det kun elinstallatører, der kan tilmelde en nyt anlæg/installation, da elinstallationer efter stærkstrømsbekendtgørelsen, kun må udføres af autoriserede elinstallatører.

Sagsbehandlingen hos Nord Energi Net påbegyndes først når vi har modtaget en tilmelding med den nødvendige og korrekte dokumentation på anlægget. 

Tilmelding af anlæg mellem 125 kW og op til 3MW

Hvis du skal have tilsluttet et produktionsanlæg eller VE-anlæg, f.eks. solceller eller husstandsvindmøller til Nord Energi Nets elnet, skal du kontakte en elinstallatør. Tilslutningen af et anlæg skal ske i overensstemmelse med de regler og bekendtgørelser, der er på området. Desuden er det kun elinstallatører, der kan tilmelde en nyt anlæg/installation, da elinstallationer efter stærkstrømsbekendtgørelsen, kun må udføres af autoriserede elinstallatører.

Sagsbehandlingen hos Nord Energi Net påbegyndes først når vi har modtaget en tilmelding med den nødvendige og korrekte dokumentation på anlægget. 

Tilmelding af anlæg på 3 MW eller mere

Arbejder du på projekter, der kræver tilslutning af produktionsanlæg på 3 MW eller større, vil vi gerne i dialog med dig så tidligt som muligt i projektet.

Kontakt os på e-mail: 10-04-net@nordenergi.dk, så vi kan aftale et opstartsmøde, hvor vi bl.a. informerer om de interne processer i forbindelse med tilslutningen.

Brancheforeningen Green Power Denmark har lavet et vidensunivers, som skal give VE-udviklere overblik over nettilslutningens krinkelkroge i forbindelse med tilslutning af produktionsanlæg. Bliv klogere her.

Forventede sagsbehandlingstider

Den forventede sagsbehandlingstid hos Nord Energi Net i forbindelse med tilmelding og oprettelse af VE-anlæg afhænger af størrelsen på anlægget. Idet større anlæg kræver beregninger hos os og de helt store anlæg desuden skal sagsbehandles i brancheforeningen, inden vi kan oprette dem.
Derfor må du forvente følgende sagsbehandlingstider.

VE-anlæg op til 10 kW: Sagsbehandlingstid ca. 1-2 uger.

VE-anlæg fra 10-124 kW: Sagsbehandlingstid 2-3 uger (uden netforstærkning).

VE-anlæg på 125 kW eller større: Sagsbehandlingstiden er ukendt pga. eksterne beregninger/verificering.

BEMÆRK: Forudsætning for sagsbehandling er, at vi har modtaget den nødvendige og korrekte dokumentation.

Gebyrer i forbindelse med tilslutning af VE-anlæg

Når produktionsanlæg tilsluttes elnettet afregner Nord Energi Net for administration og sagsbehandling i forbindelse med tilslutningen ud fra anlæggets størrelse. Se nedenfor:  

For anlæg under 125 kW anvendes branchens standardgebyrer, som Nord Energi Net har godkendelse fra Forsyningstilsynet til at anvende. Det drejer sig om de 2 gebyrer, der i prislisten hedder:

 • Oprettelse af mikro VE-anlæg, ekskl. målerinstallation: 1.490,00 kr. + moms
  Gebyret vil opkræves i forbindelse med tilslutning af VE-anlæg op til 50 kW
 • Oprettelse af mikro VE-anlæg: 2.250,00 kr. + moms
  Gebyret vil opkræves i forbindelse med tilslutning af VE-anlæg på 50-125 kW

Anlæg større end 125 kW er ikke omfattet af et standardgebyr for administration og sagsbehandling, men vil i stedet opkræves efter regning.

Gebyrerne for tilslutning opkræves af Nord Energi Net, og fakturaen sendes direkte til VE-anlæggets ejer.

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser

Som netselskab er Nord Energi Net forpligtet til at udarbejde generelle tilslutningsbestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. 

Nord Energi Net har valgt at anvende den branchestandard som Green Power Denmark har udarbejdet og følger den uden afvigelser. Tilslutningsbestemmelserne er anmeldt til og godkendt af Forsyningstilsynet.

Du finder tilslutningsbestemmelserne her:

Tilslutningsbestemmelser

Supplerende tilslutningsbestemmelser

Begrænset netadgang

For større forbrugsanlæg (1,2 MW og op) er der mulighed for nettilslutning med begrænset netadgang. Kontakt os på e-mail: 10-04-net@nordenergi.dk, så vi kan starte en dialog.

Bemærk at tilslutning med begrænset netadgang ændrer dine rettigheder i henhold til tilslutningsbestemmelserne.

Ved begrænset netadgang aftales en udvidet rettighed for os som netselskab til at regulere kundens anlæg.
Det vil dog altid være en mulighed at bede om en fuld nettilslutning, men kunden vil herved skulle betale standardtilslutningsbidrag for fuld netadgang i overensstemmelse med den til enhver tid godkendte prismetode. Nettilslutning med fuld netadgang forudsætter indgåelse af en ny nettilslutningsaftale.

Nord Energi Net følger branchens vilkår og betingelser for tilslutning med begrænet netadgang. Læs mere hos Green Power Denmark.

Tilslutningsbidrag

Du skal betale tilslutningsbidrag for at blive tilsluttet elnettet. Nord Energi Net A/S følger Green Power Denmarks metode for fastsættelse af tilslutningsbidrag og producentbetaling uden afvigelser og Forsyningstilsynet har godkendt brugen af disse.

Tilslutningsbidrag gældende for 2024:

Tilslutningbidrag for produktion 2024

Tilslutningsbidrag for forbrug 2024

Tilslutningsbidrag
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System