Privatlivspolitik

Nord Energis generelle persondatapolitik

Nord Energi koncernen består af følgende selskaber:

 • Nord Energi A.m.b.a.
 • Nord Energi Fibernet A/S
 • Nord Energi Net A/S
 • Nord Energi Teknik A/S

Vi har udarbejdet denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik, så du kan få svar på hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har. Persondatapolitikken gælder således for alle ovennævnte selskaber i koncernen.

En stor del af de persondata vi behandler i koncernen er tilknyttet Nord Energi Net. Og oplysningerne er et led i selskabets overordnede opgaver så som drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af distributionsnettet, nettilslutning af kunderne, måling af forbrug og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv.

Det er Nord Energi Net A/S der ejer distributionsnettet, som transporterer den elektricitet frem til dig som kunde, som du har købt af en elleverandør ved en separat aftale. Nord Energi Net A/S transporterer også elektricitet fra elproducenter.

Som kunde har du et aftaleforhold til Nord Energi Net A/S vedrørende den tekniske nettilslutning, og du er forpligtet til at overholde vores tilslutningsbestemmelser, som kan findes på www.nordenerginet.dk.

Tilslutningsbestemmelserne er gældende mellem dig som kunde og Nord Energi Net A/S fra det tidspunkt, hvor du får rådighed over en elinstallation, der er tilsluttet distributionsnettet, eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Nord Energi Net’s distributionsnet.

Såfremt du indgår en aftale om tilslutning af en elinstallation til Nord Energi Nets distributionsnet, er tilslutningsbestemmelserne gældende mellem dig, som kunde og Nord Energi Net fra dette tidspunkt.

Det er Nord Energi Fibernet A/S der ejer det fibernet der er udrullet af Nord Energi Fibernet A/S. I forbindelse med din tilslutning til fibernettet, modtager du Tilslutningsvilkår for denne tilslutning. Disse vilkår er du forpligtet til at overholde, så længe du bor på adressen. Nord Energi Fibernet A/S behandler kun data i forbindelse med ordre om tilslutning til fibernettet. Disse ordre kan komme fra 3.part og selve dine abonnements betingelser og vilkår vil du modtage fra denne part.

Dataansvarlig

Det er de 4 ovennævnte selskaber i Nord Energi koncernen der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Nord Energi

Ørstedsvej 2

9800 Hjørring

Telefonnr.: 99245656

Mail: indsigt@nordenergi.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Vores databehandling er forsvarlig og gennemsigtig

Når vi beder om at stille persondata til rådighed for os, oplyses du i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning om, hvilke data vi behandler om dig og med hvilke formål. Du vil blive oplyst herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

Hvilke typer data behandler vi

De data Nord Energi anvender, vil afhænge af det konkrete formål, men kan blandt andet omfatte:

 • Almindelige persondata
 • Måler- og forbrugsdata
 • CPR-nummer
 • Følsomme data
 • Unikke numre på netværksenheder

For Nord Energi Net behandles følgende personoplysninger om dig som netkunde:

 • Almindelige oplysninger relateret til opgaver så som drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af distributionsnettet, nettilslutning af kunder, måling af elektricitetsforbruget og produktion, opretholdelse af den tekniske kvalitet mv., herunder kontaktoplysninger, aftagenummer, målenummer, bank- og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af el-forsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for selskabets ansatte eller for personer, der varetager selskabets interesser.

Formålet med indsamling og opbevaring af dine persondata

Nord Energi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Indsamling og opbevaring af dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre retlige forretningsmæssige formål, sker når vi har brug for:

 • Behandling og opfyldelse af din anmodning om produkter eller ydelser
 • Forbedring af vores produkter eller ydelser
 • Tilpasning af vores kommunikation til dig
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav

For Nord Energi Net A/S er formålet med behandlingen af dine personoplysningerne helt konkret disse punkter:

 • Distribution af elektricitet.
 • Måling af forbrug og produktion.
 • Administration af nytilslutninger og ændring af eksisterende tilslutninger, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag.
 • Afhjælpning af afbrydelser af elforsyning.
 • Optimering af drift/sikring af leverings- og forsyningssikkerhed.

Kun nødvendige og relevante persondata behandles

Nord Energi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til opfyldelse af vores fastsatte formål (se ovenfor). Der foruden kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, det er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift (se ovenfor). Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan ligeledes være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retlig forpligtelse.

Formålet er afgørende for, hvilken type af data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Skulle vi ønske at bruge dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyses du om det nye formål og skal give dit samtykke før vi påbegynder databehandlingen med det nye formål for øje.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale (fx Tilslutningsbestemmelserne), som du som kunde er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At du har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen ud fra hensynet til optimering af drift og leverings- og forsyningssikkerhed efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen (den såkaldte interesseafvejningsregel).
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte dig eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis I ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

Videregivelse af dine persondata

Nord Energi videregiver personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.
Nord Energi videregiver i nødvendigt og relevant omfang dine oplysninger til andre selskaber inden for vores koncern samt til andre eksterne leverandører og samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde vil behandlingen af dine persondata alene ske efter vores instruks til den pågældende tredjepart, ligesom der vil blive indgået en databehandleraftale mellem det selskab i Nord Energi-koncernen, der er ansvarlig for databehandlingen, og den pågældende tredjepart, der varetager behandlingen på vegne af Nord Energi. Videregivelse af personoplysninger mellem koncernforbundne og til eksterne selskaber kan blandt andet ske med henblik på kundeoprettelse, fakturering, sagsadministration og andre administrative forhold.

Nord Energi Net A/S videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben: Der videregives målepunktsrelateret data, som fx målepunktadresse samt aftagenummer m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Kommuner: Får Netselskabet kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Netselskabet for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Får Netselskabet kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Netselskabet for, at politiet underrettes herom.
 • Elleverandører: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og netselskab.
 • Forskning/statistik: Videregivelse til brug for forskningsprojekter samt statistik. Viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med forordningens artikel 89, stk. 1, anses ikke for at være uforenelig med de oprindelige formål oplysningerne er indsamlet til.

Indhentning af samtykke inden persondata behandles

Inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at behandle dem, det kan fx være fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig.

Det er frivilligt om du vil samtykke og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Se punktet Kontaktoplysninger hvis du ønsker yderligere oplysninger og rette henvendelse til os.

Beskyttelse af dine persondata og regler om sikkerhed

Hos Nord Energi tager vi IT- og datasikkerhed alvorligt. Derfor har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, disse indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret samt mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får kendskab eller adgang til dem.

Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis det er påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Oplysninger i relation til drift af net/sikring af leverings- og forsyningssikkerheden opbevares så længe det vurderes relevant og nødvendigt for driften af distributionsnettet samt opretholdelsen af leverings- og forsyningssikkerheden.

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Indsamling af oplysninger hos andre end den registrerede

Hvor det er relevant indhenter vi oplysninger hos følgende kilder:

 • Hos elleverandører via DataHub
 • Hos Energinet
 • Offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre

Dine rettigheder som kunde

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte Nord Energi gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at henvendelsen er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Ret til indsigt (se personoplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når dataansvarliges behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til dataansvarlig.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som dataansvarlig behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Det skal dog bemærkes, at den nævnte rettighed ikke finder anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Nord Energis behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: 33193200

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Retningslinjer for brug af nordenergi.dk og nordenerginet.dk

Websitet nordenergi.dk er ejet og udbydes af:


Nord Energi A.m.b.a.
CVR-nr. 30890418
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
99 24 56 56

Websitet nordenerginet.dk er ejet og udbydes af:

Nord Energi Net A/S
CVR-nr. 25 39 92 69
Ørstedsvej 2
9800 Hjørring
99 24 56 56

Nord Energi registrerer persondata på nordenergi.dk og nordenerginet.dk for at kunne yde besøgende den bedste service. Vær opmærksom på, at du accepterer vores persondata politik og brug af cookies, når du besøger disse sider. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondata politik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

På nordenergi.dk og nordenerginet.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse bedre. En cookie er en lille stump data, der bliver gemt i din browser og kan læses enten af systemerne bag hjemmesiderne eller en af vores samarbejdspartnere. En cookie er ikke et program, der kører på din maskine og en cookie er heller ikke en virus eller spyware. Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer eller slette dem du har. Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. 

Nord Energi opbevarer de registrerede persondata den tid, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på vores hjemmesider. Du har altid mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til de gældende persondataretlige regler.

Den indsamlede information kan opdeles i to kategorier:

1. Oplysninger, der kan henføres til dig som person
2. Ikke-personlige oplysninger

Personlige oplysninger

Alle er velkomne til at besøge nordenergi.dk eller nordenerginet.dk, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i nogle situationer nødvendigt, at du identificerer dig. Du afgiver eksempelvis personhenførbare oplysninger i følgende tilfælde:

 • Fejlmelding af gadelys/signallys
 • Bestilling af påvisning. Vi har brug for at kunne kontakte dig vedrørende påvisningen. Oplysningerne bruges kun til dette formål.
 • Reservation af en lille elmåler. Vi har brug for at kunne kontakte dig vedrørende afhentning/aflevering af måleren. Oplysningerne bruges kun til dette formål.
 • Besked om strømafbrydelse via email eller SMS. Det er nødvendig af kende adresse og telefonnummer/email for at kunne sende beskeder til dig. Oplysningerne bruges kun til dette formål.
 • Bestilling af fiberinstallation. Oplysningerne bruges til at kontakte dig vedr. opsætning af fiberboks. Oplysningerne bruges kun til dette formål.

På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på vore hjemmesider. Dog er der ingen af disse oplysninger, der gør det muligt for os at spore tilbage til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang. 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System